Concept alternatief coalitieakkoord

07/04/2013

Persbericht geplaatst door  in Politiek op 22 september 2012 op http://www.persbericht.nu/concept-alternatief-coalitieakkoord/

ECONOMIE

Werkgevers hoeven de eerste 6 maanden van een WW-uitkering niet te betalen.

De fiscale vrijstelling voor de tegemoetkoming in het woonwerk-verkeer blijft.

Alle regelingen die mensen in een uitkering gevangen houden, worden aangepast of afgeschaft.

Het ontslagrecht moet versoepelen. De ontslagvergoeding wordt 1 week per gewerkt jaar, maar niet meer dan een half jaarsalaris. Dit geldt ook voor ambtenaren.

Het wordt voor werkgevers makkelijker om mensen met een beperking aan te nemen.

Wie fraudeert, verliest tijdelijk het recht op een uitkering en moet alles terugbetalen.

Er komt een sociaal leenstelsel voor alle Nederlanders. Zo kunnen mensen zich hun hele leven lang blijven bij- en omscholen.

De AOW-leeftijd gaat in 2018 naar 67 en stijgt daarna mee met de levensverwachting.

Het MKB moet toegang krijgen tot overheidsaanbestedingen.

Het is aan gemeenten zelf om te bepalen dat win¬kels op zondag open mogen zijn.

Ondernemers moeten hun procedurele zaken zoveel mogelijk kunnen regelen bij een digi¬taal loket om procedures en wettelijke kosten te verminderen.

Netbeheerder Tennet wordt verantwoordelijk voor de aanleg van een net op zee voor windener¬gie.

Energiebesparing, uitstootbeperking en recycling van producten worden blijvend bevorderd. Daarbij worden middelen om burgers te stimuleren veel aan te leve¬ren voor recycling, zoals systemen met retourpremies, uitgebreid naar meerdere materialen.

Banken mogen geen riskante avonturen onder¬nemen met de hen toevertrouwde spaargelden van burgers.

De financiële sector moet meebetalen met een belasting op financiële transacties (FTT).

Er komt een budget voor individuele ondersteuning om langdurig werklozen weer aan het werk te helpen.

Voor werkloze jongeren geldt: terug naar school of aan het werk. De gemeenten zien daar op toe en bieden ondersteuning.

De hoogte en duur van de WW blijft gelijk.

Werknemers moeten sneller recht hebben op een WW-uitkering: na 13 weken werk, recht op 4 weken WW.

Werk moet lonen. Ook dat moet gelden voor elke werkloze. Het kan niet zo zijn dat werklozen erop achteruit gaan als ze werk aanvaarden. Daarom voortaan daadwerkelijk ver¬diend loon verrekenen met de WW-uitkering, in plaats van de gewerkte uren.

Een flexibele AOW leeftijd. Werknemers mogen één tot twee jaar eerder AOW ontvangen, maar dan wel met een korting van 6% per jaar.

Er komt een vervroegde AOW voor mensen die na hun 61e onvrijwillig aan de kant komen te staan.

Door de inzet van een werkbonus en een Vitaliteitsregeling kunnen mensen die lang gewerkt hebben tegen een laag inkomen, toch op hun 65e stoppen met werken. De korting op hun AOW wordt hiermee teruggebracht van zes naar drie procent.

De mogelijkheden tot bijvoorbeeld thuiswerken worden verbeterd.

Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, krijgt een korting op zijn uitkering. Dit kan ook gebeuren als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie of werk willens en wetens niet nakomt.

Mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn vanwege fysieke en/of psychische redenen hebben in onze beschaafde samenleving recht op een materieel fatsoenlijk leven en mogen niet terugvallen op een inkomensniveau onder de bijstand. Deze mensen zullen niet meer lastig geval¬len worden met eisen als: sollicitatieplicht, verplichting tot tegenprestaties en strafkortingen.

Beperking de loon- doorbetalingperiode bij ziekte tot 1 jaar.

Het ontduiken van de zekerheidsrechten van werknemers door constructies als payrolling maken we onmogelijk.

Er komt een verbod op concurrentiebedingen in tijdelijke contracten.

Geen stukloon voor de laagst betaalden. Voor deze categorie werknemers moeten werkgevers netjes uren bijhouden en zich aan het minimumloon houden.

Het ontduiken van het minimumloon via ZZP-constructies moet kunnen worden tegengegaan.

Iedereen die drie maanden lang elke week, of ten minste twintig uur heeft gewerkt, heeft recht op een arbeidsovereenkomst.

Werknemers die als ZZP’er aan de slag gaan, mogen aangesloten blijven bij hun bestaande pensi¬oenfonds of -verzekering.

De verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers maken we kleiner. Dit doen we ook voor de premie zorgverzekering.

Bij schuldhulpverlening voor ZZP’ers wordt niet langer ver¬eist dat ze hun bedrijf stopzetten om ervoor in aanmerking te kunnen komen.

Geen UWV-route voor ontslag, maar een eenduidige ontslagroute via de Kantonrechter, waarbij werknemers recht krijgen op een preventieve toets.

We maken de kinderbijslag inkomensafhankelijk.

De betaalbaarheid en kwaliteit van kinderopvang moet gewaarborgd worden.

Het stelsel van verlofregelingen hervormen, waarbij de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw aangepast wordt en ouders zelf het aantal verlofdagen onderling kunnen verdelen.

Bij grote bedrijven wordt onafhankelijk intern toezicht door een raad van commissarissen verplicht. Die raad zou alle belangrijke bestuursbesluiten moeten goedkeuren.

Ondernemingsraden krijgen instemmingsrecht bij fusies en overnames.

We streven naar een betere bescherming van bedrijven tegen vijandige overnames indien deze slechts gericht zijn op het op korte termijn opsplitsen en leegtrekken van een bedrijf.

Er komt een wettelijke mogelijkheid voor de overheid om de verkoop van bedrijven die van stra¬tegisch belang zijn voor de Nederlandse economie te verhinderen als zo’n overname vitale publie¬ke belangen schaadt.

Mensen die een tijdelijke baan accepteren en daardoor uit een uitkering stappen, krijgen recht op terugkeer in die uitkering, zonder wachttijd.

Er komen convenanten met deurwaarders. Mensen in schulden moeten niet extra in de schulden worden gejaagd door exorbitante incassokosten.

We doen een onderzoek, hoe we met respect voor privacy kunnen voorkomen dat (postorder)bedrijven mensen die al in de schuldhulpverlening zitten, in de verleiding brengen nieu¬we schulden aan te gaan.

We willen verplichte certificering voor uitzendbureaus, met strenge normen en strenge handhaving. Een afnemer die tweemaal beboet is wegens uitbui¬ting, wordt uitgesloten van openbare aanbestedingen.

Door politieke wispelturigheid en uitputting van gelden, leidt de regeling Subsidie Duurzame Energie (SDE) momenteel niet tot investeringszekerheid. Eén van de beste manieren om deze nadelen op te heffen, is om de SDE af te bouwen en te vervangen door een verplicht aandeel her¬nieuwbare energie om een (jaarlijks stijgend) percentage hernieuwbare elektriciteit te leveren.

Nieuwe kolencentrales krijgen alleen een vergunning als ze hun CO2-uitstoot opslaan.

Voor vrachtwagens wordt Maut ingevoerd. In plaats hiervan een eerlijke prijs per kilometer. De wegenbelasting schaffen we gelijktijdig af.

Accijnsloze brandstof (‘rode diesel’) wordt afgeschaft.

Om de leidende internationale rol te behouden, moeten de havens van Nederland samenwerken in plaats van concurreren.

De EU moet bezuinigen, onder andere door fors te korten op de veel te hoge salarissen van Europese ambtenaren en de buitenproportionele vergoedingen van Europarlementariërs.

Loondumping is onacceptabel. Wie in Nederland werkt, dient een fatsoenlijk salaris te krijgen naar Nederlandse normen.

Het bankentoezicht dient Europees te worden.

Bedrijven krijgen een heldere en wettelijk vastgelegde zorgplicht voor de werkomstandigheden in de productieketen, ook als die ver buiten Nederland spelen. Bedrijven die gebruik maken van kin¬der- of dwangarbeid worden bestraft.

Steeds meer kunstenaars voorzien met hun werk in hun eigen inkomen. Wanneer dat tijdelijk niet lukt, kan een beroep worden gedaan op het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.

We verhogen de las¬ten op consumptie, vermogen en milieuvervuiling en verlagen de belastingen op arbeid.

ONDERWIJS
Verplichte bij- en nascholing voor alle leraren en betere ondersteuning van beginnende leraren.

Slecht presterende leraren worden – als zij niet in staat zijn zichzelf te verbeteren – ontslagen.

Iedere opleiding moet aankomende studenten en leerlingen eerlijk informeren over de kans op het vinden van een baan en het te verwachten salaris.

Niveaus 1 en 2 van het VMBO en het MBO samenvoegen tot een praktische beroeps¬opleiding voor vakmensen als lassers, electriciëns, en loodgieters.

De bijverdiengrens en de langstudeerregeling worden afgeschaft.

Universiteiten, hogescholen en MBO’s mogen studenten selecteren op motivatie en geschiktheid.

Extra investeren in fundamenteel onderzoek.

Basisbeurs word afgeschaft.

Een sociaal leenstelsel voor bachelor- en masterfase. Studenten lenen dan voortaan hun studiebeurs.
Na afronding van de studie moet deze naar draagkracht worden terugbetaald. Na 15 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Er komt een kenniscentrum voor duurzame innovaties op basis van samenwerking tussen drie technische universiteiten het bedrijfs¬leven die jonge mensen bij duurzame innovaties faciliteert.

Zittenblijven is geen automatisme, maar een maatwerkkeuze waarbij de ontwikkeling van het kind leidend is. Niet zitten blijven kan opgevangen worden door bijvoorbeeld in te zetten op bijscho¬ling op de zwakke vakken.

Het opleidingsniveau van veel van de pedagogisch medewerkers in de vve moet worden verhoogd.

Prestatiebeloning wordt definitief afgeblazen.

Initiatieven die de kwaliteit van lerarenoplei¬dingen verder omhoog willen brengen, zoals de Universitaire Pabo’s, willen wij stimuleren.

Goed opgeleide leraren moeten weer volop professionele ruimte krijgen om de verant¬woordelijkheid voor hun werk zelf te dragen. Zij verantwoorden zich achteraf over de bereikte resultaten.

Samen met provincies de OVtrajectkaart voor MBO’ers (onder de 18) regelen, te financieren uit de BDU-mobiliteitsgelden.

Leraren, leerlingen en hun ouders/verzorgers moeten meer zeggenschap krijgen over hun school.
Ook moeten zij in de toekomst expli¬ciet goedkeuring geven wanneer het schoolbestuur een fusie voorbereidt.

Scholen moeten in hun beoordeling worden beloond voor het opnemen van zorgleerlingen en er zeker niet voor worden bestraft met een lagere waardering.

Een vast inschrijfmoment voor alle scholen in de gemeente kan ervoor zorgen dat alle kinderen een gelijke kans maken op inschrijving op alle scholen.

Een vaste leeftijd waarop kinderen kunnen worden ingeschreven op school voorkomt een steeds vroegere run op de ‘beste’ scholen.

Om het ICT-gebruik in het onderwijs te vergroten én om het leren op de werkplek te stimuleren worden leermiddelen, in het bijzonder e-books en e-learning omgevingen, net als schoolboeken belast met een BTW tarief van 6%.
Voor leerlingen op het MBO worden de te gebruiken materialen door de school verstrekt.

Ouderbijdragen zijn vrijwillig en wie de bijdrage niet kan betalen, moet kunnen terugvallen op een lief- en leedfonds van de school.

Stapelen in het onderwijs moet volop mogelijk blijven. Alle blokkades en boetes hierop moeten worden opgeruimd. Dat betekent dat het eindexamen op de middelbare school van zodanige kwaliteit moet zijn dat leerlingen, eenmaal geslaagd, in principe recht hebben op toegang tot het vervolgonderwijs. Het diploma MBO moet toegang geven tot een aansluitende vervolgopleiding op het HBO. Enzovoorts.

Stapelen kan ook op latere leeftijd. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt maakt dat er te weinig geïnvesteerd wordt door werkgevers, zelfstandigen en werknemers in bijen nascholing. Het regionaal inzetten van de mid¬delen van de O&O fondsen, kan dat doorbreken.

Studenten moeten met ‘mat¬ching’ geholpen worden sneller bij de juiste studie terecht te komen. Laat studenten kennisma¬ken met docenten van de opleiding die hen interesseert, zodat ze advies kunnen krijgen over hun studiekeuze.

Wij willen dat instellingen in het Hoger Onderwijs gaan specialiseren op verschillende opleidingsterreinen, zodat ze zich onderscheiden op de kwaliteit van het onderwijsaanbod in plaats van de kwantiteit.

Stagemogelijkheden voor jongeren moeten worden uitgebreid. De overheid – lokaal en landelijk – geeft zelf het goede voorbeeld. Als er geen stageplek beschikbaar is, biedt de opleiding een werkervaringsleerplek aan.

Er komt geld beschikbaar om te zorgen dat jongeren die direct werkloos dreigen te worden na het verlaten van de schoolbanken, een jaar langer op school kunnen blijven.

Geen enkele school mag leerlingen en leraren vanwege hun seksuele geaardheid weigeren of ont¬slaan.

Binnen het onderwijs moeten taalachterstanden worden aan gepakt met voor- en vroegschoolse educatie, en moet school uitval worden tegengegaan.

MBO’ers vormen de toekomstige motor van onze economie. Daarom voeren wij een OV-traject- kaart voor het MBO in, samen met de provincies, te financieren uit de brede doeluitkering mobili¬teit.

ZORG
Hoe dichter bij huis mensen zorg kunnen krijgen, hoe beter. De eigen huisarts kent de patiënt het beste, is goedkoper dan het ziekenhuis en voelt vertrouwd. Investeren in verpleegkundigen en praktijkondersteuners die huisartsen terzijde kunnen staan.

Bezuinigen op bureaucratie en verspilling in de zorg.

Zorg kan beter en goedkoper als ziekenhuizen zich specialiseren.

Harder optreden tegen medische missers en betere rechtsgang voor gedupeerden.

Bezuinigen op basispakket. Alles wat niet echt nodig is, wat niet werkt en waar goedkopere alternatieven voor zijn, moet uit het pakket. Dat betekent ook dat we geen zaken vergoeden die mensen in alle redelijkheid zelf kunnen betalen.

Alleen wie de zorgverzekering echt niet kan betalen, krijgt zorgtoeslag.

Als je afhankelijk bent van langdurige zorg, moet je zelf kunnen kiezen of je zorg aan huis wil of in een instelling.

Strengere aanpak ouderenmishandeling: zwaardere straffen en invoering meldplicht voor professionals.

Een ombudsman voor de zorg, zodat patiënten sneller bij iemand terecht kunnen waneer het mis gaat in de zorg.

We moeten meer vertrouwen op het professionele inzicht van verzorgenden en verplegenden. Eindeloze belemmerende regeltjes en administratie moeten zoveel mogelijk worden terugge¬drongen.

Om ook in de toekomst voldoende mensen te hebben die in de zorg werkzaam zijn, moet het werk aantrekkelijk zijn.
We investeren in opleidingen en voldoende stageplekken.

Breng alle regelingen voor verschillende vormen van hulpverlening bij elkaar, zodat alle verschillende organi¬saties gaan samenwerken.

Wanneer de rechter het gezag over een kind weghaalt bij de ouders, wordt de overheid direct verantwoordelijk.

Om orgaandonatie te bevorderen steunen wij een systeem waarbij in principe iedereen donor is tenzij je daar actief bezwaar tegen hebt aangetekend. De overheid benadert iedereen actief om een keuze te maken.

De komende jaren zal er meer aandacht moeten gaan naar de kwaliteit van leven in de laatste levensjaren, waaronder een vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.

RUIMTE
Alle ruimtelijke regels worden samengevoegd tot een snelle, eenvoudige en flexibele Omgevingswet.

Bij de ontwikkeling van natuurgebieden moet meer aandacht komen voor de belangen van boeren, ondernemers en bezoekers.

Nederland gaat zich internationaal inzetten voor de afbouw van subsidieregelingen voor de landbouw.

Geen kilometerheffing.

Provincies worden verantwoordelijk voor de openbare aanbesteding van regionale stoptreinen, zodat de aansluiting tussen trein en bus makkelijker wordt.

Er komt een nieuwe Wet Mooi Nederland, Deze wet beschermt zowel natuurgebie¬den als planten en diersoorten, met duidelijke en ondubbelzinnige regels.
Eindeloos procederen door milieuactivisten word onmogelijk gemaakt. Alleen mensen die in de buurt wonen mogen nog bezwaar maken.

Huishoudens moeten hun afval gratis bij het lokale afvalscheidingsstation kunnen afgeven om ille¬gale stort te voorkomen.

Geen nieuwe kerncentrales.

Het investeringsklimaat voor windenergie verbeteren door de komst van een wind¬energienet op de Noordzee. Netbeheerder Tennet moet dit gaan plannen, aanleggen en beheren, met dezelfde vereisten voor bijvoorbeeld betrouwbaarheid als op het land geldt.

Een superhoogspanningsnet in Europees verband. Dat zorgt ervoor dat stroom uit windmolens van de Noordzee naar Zuid Europa kan en stroom uit Spaanse zonnepa¬nelen naar Noord Europa.

Kleinschalige opwekking voor eigen gebruik: energieopwekking voor eigen gebruik moet in alle gevallen geheel worden vrijgesteld van energiebelasting.

De energiebelasting voor elektriciteit en gas voor grootverbruikers worden verhoogd.

Ontpolderen van de Hedwigepolder.

De Programmatische Aanpak Stikstof wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

Wij dragen de NS om vóór 2015 grens¬overschrijdende IC-verbindingen met HST-stations kort over de grens te realiseren.

Eén landelijke regeling voor het parkeren door gehandicapten, inclusief gratis parkeren langs de openbare weg.

NS en Prorail weer samen in één organisatie.

Versneld invoeren van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS.

De tarieven voor het openbaar vervoer moeten landelijk door de overheid worden vastgesteld.

Hufterigheid in het verkeer harder aanpakken, door verruiming van de mogelijkhe¬den tot rijontzeggingen of in beslagname van voertuigen.

Subsidies op kerosine afbouwen.

Leegstaande kantoren en bedrijventerreinen krijgen meer mogelijkheden om al dan niet tijdelijk voor andere doeleinden zoals wonen te worden gebruikt.

Ongebruikte bouwrechten moeten na 5 jaar komen te vervallen zodat gronden niet onnodig lang braak komen te liggen.

Er moet één nieuwe Omgevingswet komen ter vervanging van tientallen andere wetten waarmee veel duidelijker wordt welke rol burgers in welke fase van planning en uitvoering kunnen spelen.

De veehouderij moet diervriendelijker.

Een verbod op de nertsenhouderij.

Preventief gebruik van antibiotica in de veehouderij moet stoppen.

Het aantal dierproeven dringen we verder terug.

Het vervoer van dieren door heel Europa moet sterk worden teruggedrongen en daar waar nog nodig aan veel strengere eisen voldoen zodat wantoestanden worden uitgebannen.

Dierenbeulen krijgen een verbod op het houden van dieren.

Dierenhandelaren moeten gecertifi¬ceerd worden.

Veehandelaren of transporteurs die zich herhaaldelijk schuldig maken aan mishan¬deling van dieren verliezen hun vergunning.

Invoering van een sterrensysteem (Beter Leven Kenmerk) voor de veehouderij. Hoe meer sterren voor de aanbieders van vlees hoe diervriendelijker geproduceerd.

De plezierjacht moet worden verboden.

Voor vissoorten waar het erg slecht mee gaat, zoals de paling, wordt het vangstverbod uitgebreid.

Geen verdere intensivering of de bouw van megastallen.

Hergebruik van grondstoffen moet dus internatio¬naal, nationaal en lokaal worden georganiseerd. Systemen gericht op het belonen van burgers voor waardevolle materialen, zoals het statiegeldsysteem, moeten worden uitgebreid.

Burgers meer invloed op onze publieke voorzieningen zoals het onderwijs, de zorg, de volkshuisvesting, het welzijn. Studenten/ouders, patiënten, huurders, kortom gebrui¬kers van deze voorzieningen dienen vertegenwoordigd te zijn in de toezichthoudende organen en in gebruikersraden met passende bevoegdheden op financieel en organisatorisch gebied.

De Friese taal is – evenals het Nederlands een Europees erkende taal en beide verdienen erkenning in de Nederlandse grondwet.

Zolang privacy en veiligheid niet in het geding komen, wordt openbaar¬making de regel.

Via de zogenaamde universele dienst, krijgt iedereen recht op een supersnelle internetverbinding.

Geen downloadverbod, maar onderzoek naar nieuwe betaal- en distributiemodellen voor artiesten.

Jantje Beton’-norm invoeren: bij inrichting van nieuwe wijken is 3 procent van de ruimte voor sport en spel gereserveerd.

WONINGMARKT
De bureaucratische huurcommissies en ondoorzichtige puntensystemen worden afgeschaft.

Corporaties moeten in 5 a 10 jaar de helft van hun huurwoningen te koop aanbieden.

De huren mogen elk jaar 3% harder stijgen dan de inflatie.

Wel moet de hypotheekrenteaftrek gericht zijn op het daadwerkelijk afbetalen van schulden.
Vanaf 2013 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken alleen nog aftrekbaar als je aflost.

Er komt meer ruimte om belastingvrije schenkingen te doen voor de aankoop van een woning.

De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eerste huis wordt afgeschaft.

Het tekort aan goede kamers voor werkende jongeren en studenten wordt aangepakt door slim gebruik te maken van de grote leegstand van kantoren en woningen. Om dit te bewerkstelligen zal het leeg laten staan van kantoorpanden fiscaal onaantrekkelijk gemaakt worden.

Een strakke aanpak van huisjesmelkers. Na een eerste overtreding volgt een bestuurlijke boete, daarna een verhuurverbod en bij de derde overtreding wordt de verhuurder gedwongen zijn panden te verkopen. Ook willen we dat een gemeente de mogelijkheid krijgt om de kosten van onderhoud en beheer van verkrotte woningen direct te verhalen op huisjesmelkers.

Alle overheidsgebouwen en gebouwen met een publieke functie moeten volledig toegankelijk zijn, dat wil zeggen toegankelijk via gelijkvloerse entree, hellingbaan of lift en met een rolstoeltoegankelijke toiletvoorziening. Ook moeten er voorzieningen zijn voor mensen met zintuiglijke beperkingen.

Beleid wordt ontwikkeld opdat eigenaren van huurwoningen en overheden worden verplicht en overi¬ge eigenaren worden gestimuleerd, om hun gebouwen binnen 15 jaar te isoleren conform de eisen voor nieuwbouwwoningen uit het Bouwbesluit 2003.

OVERHEID
Alle nieuwe subsidieregelingen worden na 5 jaar automatisch beëindigd.

Ondernemers krijgen een vergoeding als een overheid haar rekening niet op tijd betaalt.

Ambtenaren krijgen tot en met 2014 geen salarisverhoging.

Het wachtgeld van politici en bestuurders wordt sterk versoberd.

Een rechtstreeks gekozen burgemeester.

Nederland naar 2 publieke tv-netten.

Bij de inkoop door het rijk wordt het criterium ingevoerd dat bij vergelijkbare prijzen zo veel moge¬lijk het meest duurzame alternatief wordt gekocht.

Overheidsfinanciering wordt doorgelicht op subsidies en belastingvoordelen die de groene groei belemmeren en deze worden afgebouwd.

Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel in de echt te verbinden.

Om ervoor te zorgen dat homoseksuele, lesbische of heteroparen gelijke rechten hebben, moet het wetsvoorstel lesbisch ouderschap snel in werking treden.

Europese rechterlijke uitspraken over te hoge Nederlandse leges zullen uiteraard worden uitge¬voerd; deze leges moeten omlaag.

De toegang tot de rechter wordt niet belemmerd, noch door een te sterke verhoging van het grif¬fierecht noch door inperking van rechtsbijstand.

INTEGRATIE
De eerste tien jaar in Nederland kunnen nieuwkomers – behalve erkende vluchtelingen – geen beroep doen op de bijstand.

Wie bijstandsfraude pleegt, verliest zijn verblijfsvergunning.

Als je geen Nederlands spreekt, krijg je ook geen bijstand.

De hoogte van de WW-uitkering wordt afhankelijk van de premies die je in Nederland hebt betaald.

Criminele en overlast veroorzakende EU-burgers worden Nederland uit gezet.

EU-burgers moeten de toegang tot onze sociale zekerheid eerst verdienen. Dus eerst een paar jaar premie betalen en dan pas recht op een uitkering.

Er wordt door consultatiebureaus getest op het taalgebruik van kinderen. Bij taalachterstand worden bijlessen verplicht.

Het is aan mensen zelf om te beslissen of ze hun (oude) nationaliteit laten vallen of willen behouden.

Een volledig boerkaverbod druist in tegen het principiële recht op vrijheid om je eigen leven in te richten.
Waar gelaatsbedekkende kleding bijvoorbeeld in het onderwijs of in het openbaar vervoer een reëel probleem vormt, moet het gewoon worden verboden.

Inkomenseis van 100% van het minimumloon en een leeftijdsgrens van 21 jaar.

Gedwongen huwelijken expliciet straf¬baar stellen.

Inburgering voor vluchtelingen die zijn toegelaten blijft volledig voor rekening van de overheid.
Mensen die vrijwillig naar Nederland komen betalen zelf de inburgering.
Er komt een sociaal leenstelsel voor mensen die hun inburgering niet zelf kunnen betalen.

IMMIGRATIE
Nieuwkomers krijgen pas na tien jaar recht op een permanente verblijfsvergunning.

Er komen snellere en eenvoudigere procedures voor verblijfsvergunningen voor kenniswerkers.

Er komt een inkomenseis voor Antillianen die zich in Nederland willen vestigen.

Mensen met een strafblad zijn niet welkom in Nederland.

Bij aankomst in Nederland zullen mensen moeten kiezen. Of ze vragen asiel aan, of een gewone verblijfsvergunning.

Wie liegt bij zijn aanvraag krijgt geen verblijfsvergunning.

Wie tijdens zijn eerste drie jaar in Nederland een strafbaar feit pleegt, wordt na de detentie het land uitgezet.

Mensen die Nederland via een ander EU-land binnenkomen, moeten daar een verblijfsvergunning aanvragen. Nederland neemt alleen nog aanvragen in behandeling op Schiphol.

We gaan we de mogelijkheden onderzoeken om het fenomeen van herhaalde huwe¬lijksmigratie, waarbij een man met grote regelmaat nieuwe vrouwen laat overkomen uit het land van herkomst, aan te pakken.

In Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers en alleen staande minderjarige asielzoekers zetten we niet uit.

De Nederlandse asielprocedure moet sneller en simpeler. Asielzoekers moe¬ten binnen een jaar definitief duidelijkheid hebben over hun verblijf.

Asielzoekers krijgen tijdens de wachttijd op hun toelating taalles en de mogelijkheid tot het opdoen van werkvaardigheid en vrijwilligerswerk.

De opvang voor vreemdelingen moet menswaardig zijn en voldoende toegesneden zijn op kinde¬ren. Gezinnen met minderjarige kinderen worden niet op straat gezet. Ook vreemdelingen die ziek zijn verdienen opvang. Kinderen worden niet opgesloten en bij voorkeur de moeders ook niet wanneer dit niet echt noodzakelijk is.

VEILIGHEID
Oprich¬ting van een Nationale Politie.

250 miljoen per jaar voor extra agenten en recherche.

Het spreekrecht van slachtoffers van ernstige misdrijven wordt uitgebreid en de geleden schade wordt op de daders verhaald.

Als er sprake is van meerdere strafbare feiten tegelijk, moet de rechter een extra zware straf opleggen.

Er komen minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zoals straatroof en verkrachting.

Geweldsmisdrijven met een discriminatoir karakter worden extra zwaar bestraft.

Zwaardere straffen voor cultureel en religieus geïnspireerd geweld als genitale verminking, ‘eer’-wraak, of ontvoering.

Gedetineerden moeten full time gaan werken.

Wie zich verdedigt tegen een inbreker, is niet strafbaar.

Het lesbisch ouderschap wordt wettelijk geregeld en transgenders kunnen hun geslacht makkelijker wijzigen op hun geboorteakte.

Op alle scholen verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit.

Er is in Nederland geen plaats voor salafistsiche moskee- en, haatpreken en anti-integratie-imams.

Er komt een verplichte meldcode voor professi¬onals evenals een medisch certificaat om meisjes tegen genitale verminking te beschermen.

Er komen voldoende gespecialiseerde opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel en loverboys.

Hufterigheid in de openbare ruimte wordt tegengegaan door het opleggen van hogere boetes voor bijvoorbeeld vuil op straat of belediging van politie.

Er wordt hard opgetreden tegen bedrei¬ging van hulpverleners en overheidspersoneel.

De politie gaat overtredingen door scooterrijders strenger straffen; hogere boetes en opgevoerde machines worden eerder in beslag nemen.

Het strafrechttraject moet sneller doorlopen worden.

Betere wetgeving ter bestrijding van voetbalhooligans.

Slachtoffers worden ondersteund bij het innen van hun schadevergoeding.

Gedurende detentie en daarna moet actief gewerkt aan het voorkomen van recidive. Dat vergt ook behandeling met bijzondere aandacht voor de problematiek van mensen met bijvoorbeeld een beperkte verstandelijke vermogens of een verslaving.

Naast of in plaats van de vrijheidsstraf, kan de strafrechter bij ontspoorde jongeren een nieuwe maatregel opleggen: ter beschikkingstelling aan het onderwijs.

De advocaat van de veroor¬zaker krijgt niet meer de gegevens van het slachtoffer en of getuigen.

De rechter blijft voor iedereen toegankelijk. Geen verhoging griffierecht of eigen bijdrage.

De wietteelt reguleren en de coffeeshops behandelen als horecabedrijf. Op producten in de cof¬feeshops wordt accijns geheven.

Afschaffing wietpas.

Regionale experimenten met gereguleerde teelt worden opgezet.

Mensen die zich bij herhaling schuldig hebben gemaakt aan openbaar dronkenschap in het uit¬gaansleven krijgen voor langere tijd een gebiedsverbod. De kosten van vernielingen worden ver¬haald op de daders.

Winkeliers en horeca die ver¬strekken aan mensen onder de leeftijdsgrens of doorschenken bij dronkenschap, worden fors beboet.

De leeftijdsgrens gaat ook voor zwakalcoholische dranken van 16 naar 18 jaar.

Bedrijven mogen gegevens van internetgebruikers alleen gebruiken na toestemming en duidelijke informatie.

Ook mogen aanbieders van internet informatie niet filteren of blokkeren. Het beginsel van netneutraliteit moet daarom strikt gehandhaafd worden.

De bescherming van communicatie tussen burgers moet worden verbeterd. De tekst van de Grondwet gaat nu alleen nog over brieven, telefoon en telegraaf. Die tekst moet worden aange¬past zodat ook moderne communicatiemiddelen worden beschermd.

BUITENLANDSE ZAKEN
Voor economische samenwerking, maar tegen de Europese Unie als superstaat.

Wij helpen landen alleen als ze zelf orde op zaken stellen.

Landen die zich niet aan de regels houden, kunnen niet in de euro blijven.

Landen die hun afspraken niet nakomen worden automatisch beboet en bestraft.

Nederland moet Europese regels niet strenger toepassen dan strikt noodzakelijk is.

Er moet een eind komen aan het maandelijkse gependel van het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg.

De Nederlandse bijdrage aan internationale organisaties kan omlaag. De subsidies voor de Nederland¬se hulpindustrie worden stopgezet.

Nederland stopt met de eenzijdige steun aan Israël in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De import van bloedkolen wordt strafbaar.

Nederland maakt gebruik van de voedseloverschotten in Europa om de bevoorrading van voedselbanken op peil te houden en gevarieerde voedselpakketten te garanderen.

Het bankentoezicht dient Europees te worden.

Bij de volgende Europese verkiezingen in 2014 levert de partij die in Nederland het grootste wordt het door Nederland voor te dragen lid van de Europese Commissie.
De grootste partij in het Europees Parlement levert de voorzitter van de Europese Commissie.

Eerlijke handel actief stimuleren en de mogelijkheid voor ontwikkelingslanden om delen van hun eigen markt, zoals voedselproductie door kleine boeren, af te schermen van vrijhandel.

Nederland neemt het voortouw voor een wereldwijde voedsel- en landbouwstrategie die specula¬tie tegengaat, landroof voorkomt en zorgt voor een goede voedselvoorziening voor de hele wereldbevolking.

Er komt een Deltasolidariteitsfonds om de grote kennis van het Nederlands bedrijfsleven op het terrein van aanpassing aan klimaatverandering toe te passen in arme landen.

Bedrijven krijgen een heldere en wettelijk vastgelegde zorgplicht voor de werkomstandigheden in de productieketen, ook als die ver buiten Nederland spelen. Bedrijven die gebruik maken van kin¬der- of dwangarbeid worden bestraft.

Alleen met een adequaat volkenrechtelijk mandaat is inzet van militairen en materieel accepta¬bel.

Er kan bezuinigd worden door verregaande Europese defensiesamenwerking.

Te zijner tijd zullen we keuzes maken ten aanzien van het gewenste type toestel op basis van het dan beschikbare aanbod en prijzen, passend in onze visie op de toekomst van de krijgsmacht, zonder dat daarbij sprake is van een voorkeur voor de JSF.

Bij de marine concentreren we onze aandacht op het beveiligen van handelsroutes ten behoeve van onze koopvaardij.

We houden ons aan de interna¬tionale afspraak om 0,7% van het BNP te besteden aan Internationale Samenwerking (ODA).

We maken ontwikkelingshulp transparanter door open data, zodat iedereen kan zien waar het geld naar toe gaat en welke resultaten geboekt worden. En er komt een internationaal kwaliteitskeur¬merk dat professionalisering en kwaliteitsverbetering aanmoedigt.

De één miljard allerarmsten moeten een stem hebben in de Ministerraad. Er komt een minister voor internationale samenwerking.

 

Onwaarschijnlijke overname van kinderkledingzaak

07/04/2013

28 maart 2009

 

Marius Langenberg, onlangs nog een workshop bijgewoond van de Havenloods, en Chris Schippers, beiden werkloos, beginnen een kinderkledingwinkel

de winkel is inmiddels verbouwd...

de winkel is inmiddels verbouwd…
mariusjr

Door privéomstandigheden heeft het niet lang geduurd voordat Sabrina Looren de Jong Smits haar winkel wilde verkopen die officieel op 8 augustus 2008 geopend werd.
Belangstelling was er genoeg die de zaak wel wilde overnemen. Zo was er bijvoorbeeld belangstelling van een drogist en van een kledingatelier.
Hoe verrassend is het, dat het uiteindelijk 2 stoere mannen geworden zijn die de winkel gaan voortzetten. Hoe kwam het tot deze keuze? Belangstelling was er immers genoeg? Misschien omdat deze 2 mannen bereid waren het bedrijf voort te zetten met behoud van de naam Briens?
Diverse zakelijke adviseurs moesten wel even op hun hoofd krabben, nadat duidelijk werd dat zij het waren, die de winkel over wilde nemen.. steevast met de woorden: “tja.. ik wil niet discrimineren.. maar… 2 mannen?” Zo ook de bank, die wel heel erg huiverig was, en het plan in eerste instantie dan ook weigerde.
“Het is ook niet de bedoeling dat wij alleen en continu in de zaak gaan staan”, aldus Marius Langenberg en Chris Schippers, “gelukkig hebben we hulp van diverse vrouwelijke vrijwilligers uit onze familie, zoals Christina, de nicht van Chris, of Melena, de vrouw van Marius.
“Ja, hoe konden we ook anders, tot slot van rekening moesten we zelfs nog leren hoe we de kleding op moesten hangen, het verschil tussen meisjes en jongenskleding… en welke maat hoort bij welke leeftijd?” Ondanks, dat vooral Chris Schippers best veel ervaring had met het verkopen van kleding op markten en braderieën.
“We zullen ons niet alleen gaan richten op kinderkleding”, aldus Marius Langenberg. We willen niet alleen de moeders en grootmoeders binnen hebben met hun kroost, we willen dat de echtgenoten ook mee naar binnen gaan! Gewoon door ook voor hun leuke dingen in te gaan kopen.”
“Natuurlijk hebben we wel even overwogen om geen kinderkleding meer te verkopen. Maar dat plan hebben we snel overboord gegooid. Vooral door veelvuldig aandringen van vaste klanten is de overtuiging gegroeid dat er gewoon veel vraag is naar goedkope kinderkleding welke kwalitatief toch redelijk tot goed is.”
“Door de verbouwing die deels nog aan de gang is, zijn we nog niet veel open geweest… officieel gaan we 1 april open, nee, geen grapje, en op die dag willen we elke klant die iets koopt een leuk geschenkje laten uitkiezen!”

Mijn nieuwe werk, in een nieuwe stad

26/03/2013

Het is 1,5 jaar geleden dat ik ben verhuisd van mijn geboortestad Rotterdam naar Maassluis. Eigenlijk voornamelijk omdat mijn vrouw daar weg wilde. Mede ook omdat we wel een nieuw begin wilde, nadat mijn winkel daar mislukt was.

Het was niet mijn eerste keer dat ik mijn eien bedrijf had, ik  had wel vaker een bedrijf laten mislukken. Maar dit keer heb ik er wel heel veel schulden aan overgehouden. Buiten mijn bedrijven om ben ik eigenlijk het grootste deel van mijn leven werkloos geweest. Niet echt omdat ik dom ben, of lui, maar eigenlijk vooral omdat ik nooit echt geweten heb wat ik wil worden als ik groot ben. Nog steeds niet eigenlijk.

Voor andere mensen is het vaak heel erg makkelijk om te zeggen dat je maar moet gaan werken. Zij hebben een leuke baan, of een goed salaris. De enkeling met en salaris niet veel boven het minimum en die zijn baan niet leuk vind, die zegt dat waarschijnlijk alleen maar uit jaloezie,  omdat hij er hard voor moet werken, en dat kan ik best begrijpen. Maar voor mij hoeft het allemaal niet meer zo, en al zou ik meer gaan verdienen, dan gaat dat toch naar mijn schuldeisers. Ik ben nu 40 plus, mijn ambities ben ik zolangzamerhand wel verloren.

Echter, dit pikt Maassluis niet. Hier geld gewoon, iedereen moet werken! Niemand mag aan de kant staan! En het lijkt alsof ze vooral mij moeten hebben, geen idee waarom, maar sinds dat ik hier ben, heb ik al 9 oproepen gehad wanneer ze weer iets hebben verzonnen om mij aan het werk te helpen. Of het nu een opleiding was, een VCA behalen, een sollicitatietraining, of gewoon verplicht een aantal uur per week daar zitten om te gaan solliciteren. Nu hebben ze weer wat anders, papierprikken!

Gisteren was mijn eerste dag. Ok, ik geef toe, het zijn maar halve dagen dat ik moet doen. 4 dagen in de week, en 1 dag in de week dat ik daar moet gaan zitten en sollicitaties moet doen. Zwaar werk is het ook niet echt, met een stokkie en een zak rondlopen. En van de 4 uur is het de helft van de tijd koffiedrinken.

Toch ben ik gewoon moe. Misschien ben ik het niet meer gewend, dat kan, maar mijn gezondheid speelt ook wel een grote rol. Ik ben net uit het ziekenhuis ontslagen, vanwege longontsteking gekregen door een infectie met pneumakokken. Mijn knie doet erg zeer… mijn overgewicht van 40 kilo helpt daarbij ook niet echt natuurlijk. Ik heb een schouderblessure, overgehouden van een paar jaar geleden toen ik tijdens mijn werk 4 meter van een ladder naar beneden viel. Die ga je echt wel voelen na een paar uur papierprikken. Verder toen mijn tenen pijn. Veiligheidsschoenen zijn verplicht, maar ze hebben geen schoenen die mij passen. Ze zijn gewoon niet breed genoeg aan mijn voeteinde. Bij het passen voel ik dat niet, zelfs bij het werken voel ik dat niet. Ik heb al verminderd gevoel in mijn voeten door mijn zware diabetici. Maar als ik naar huis ga begin ik het wel te voelen, en zeker als ik thuis ben en mijn schoenen uitdoe. Mijn tenen zijn rood, gezwollen, blaren beginnen te  ontstaan, en dat al na de eerste dag. Hierdoor worden ze alleen maar dikker en gaan ze nog meer schuren.

Ik doe ze niet meer aan, ik ga weigeren. wat willen ze gaan doen? Mij ontslaan? Mij korten? Dat laatste, daar zie ik ze nog voor aan ook, maar dan ga ik dat aanvechten tot aan het hoogste gerecht.

Ik heb Maassluis al gedaagd voor het gerecht, voor een andere zaak, dat loopt nog. Misschien meer daarover in een andere blog.  Het lijkt er op dat Maassluis er alleen op uit is om mij te pesten, daarom zal ik echt geen gelegenheid voorbij laten gaan om ze ergens op terug te pakken. Maassluis heeft 700 werklozen, waarom pakken ze steeds dezelfden om te terroriseren?

Het heeft allemaal ook zo weinig zin. Je kan mensen niet gaan dwingen om te werken. er is geen enkele werkgever die daar op zit te wachten. Zelfs de gemeente zelf niet. Als ze een vacature open hebben, dan huren ze iemand in van het uitzendbureau, in plaats dat ze 1 van hun eigen werkloze klanten aannemen. Alsof daar geen competente mensen tussen zitten? Genoeg! kan ik je zeggen. Maassluis heeft er heel veel geld voor over om te proberen om mensen allemaal aan het werk te krijgen. De uitkeringen kost ze 10 miljoen per jaar, maar alle reintegratietrajecten kosten net zoveel! Jawel, ik heb de cijfers gezien. Zouden ze echt denken dat het echt gaat lukken? Er komen alleen maar meer werklozen bij.

Wat is eigenlijk de reden dat ze iedereen aan het werk willen? Omdat het anders de maatschappij te veel geld kost? Iemand die economie heeft gestudeerd weet toch wel dat een werkloze echt niet zo veel geld kost voor de maatschappij? Ze sparen niets, brengen niets naar het buitenland… elk dubbeltje rolt zo weer de economie in. Sterker, het is zeer slecht voor de economie als er geen werklozen meer zouden zijn! Arbeid word dan echt heel erg duur, zeker de minst gewilde baantjes. Bijna geen ruimte meer voor een stoelendans… Werkgevers hebben het niet meer voor het zeggen, maar de werknemer die kan eisen gaan stellen… willen ze dat? Trouwens… een goed economie word bepaald door de openstaande vacaturen die wel of niet vervuld worden, en niet door werklozen te schoppen naar vacatures die er niet zijn. En ik heb niet het idee dat er vacatures in Nederland erg lang open blijven staan? Ja, hooguit van hoger opgeleiden, ingenieurs enzo, daar zijn altijd te kort van. Laat de politiek dan het onderwijs gratis maken, voor iedereen, niet alleen voor de jeugd. Ik zou het wel weten.

Nee, ik zie het nut er niet van in om met een zweep mensen onder druk te gaan zetten om dwangarbeid te gaan doen. Dwangarbeid? jawel, ik weet dat de rechter heeft gezegd dat dit officieel geen dwangarbeid is, omdat iedereen de keuze heeft om het niet te doen. Keuze? Hoezo keuze? Doe ik het niet, krijg ik geen uitkering, kan ik mijn rekeningen niet betalen! Welke keuze heb ik dan? En die dreigement staat onder elke brief die ik van ze krijg! Bij nie navolgen van afspraken kan je uitkering gestopt of gekort worden en blablabla…

Wat de overheid ook niet lijkt te begrijpen is dat je voor elk mens die je met heel veel kosten en dwang enmoeite eindelijk aan het werk hebt, dat je daarmee een vacature elimineert voor iemand die WEL heel graag aan de slag wilt. Waarom niet gewoon de mensen helpen die graag willen? Bemiddelen, cursusje… of welke training die ze op dat moment nodig hebben dan ook? DAN krijg je gemotiveerde mensen!

Nee, mij krijgen ze niet meer gemotiveerd. Laten ze mij een VCA cursus doen die ik al heb… vraag ik om ik dan niet VCA-vol kan doen? nee, dat kan niet. Stel je voor zeg! Het had in dezelfde tijd gekund, met hetzelfde lesmateriaal, de kosten waren hetzelfde… maar nee, dan hadden ze weer een apart formuliertje in moeten vullen, das te veel moeite, voor hun salaris van 3200 euro NETTO per maand, voor 4 dagen werken!! Luizenbaantje, klantmanager.

Ik had een opleiding gevonden, MET baangarantie! Ik had dus allang aan het werk kunnen zijn in de administratie. Maar dat werd afgeschoten door mijn klantmanager. Ze vonden administratie niets voor mij? Nee, ze vonden me te onverzorgd. Bepalen hun dat? En misschien pas ik me wel aan op het moment ter plekke bij de werkgever?

Ik ben vrijwilliger bij een  groot bedrijf als administrator, een groot deel van dit werk moet ik opgeven om te gaan papierprikken. Ik weet zeker dat mijn kansen op werk hierdoor verkleind worden! Ik bedoel, wat zou nu meer i ndruk maken op de werkgever… een CV waarom staat dat ik computerwerk doe voor een internationaal bedrijf? Of dat ik papier prik?

Ook mijn vrouw moet een aantal uur per week gaan werken, op 2 verschillende dagen, in de sociale werkplaats. Niet dat het Maassluis iets oplevert, want ze moeten er geld op toeleggen! Wat zei de klantmanager tegen mijn vrouw? Het is beter voor je kind! Als zij ziet dat je niet werkt, dan is dat slecht voor haar educatie?

Huh? Ook moet vrouw deed vrijwilligerswerk, die ze nu ook voor een groot gedeelte moet opgeven om sokken in te  pakken. Namelijk op de school van onze dochter! Daar kon onze dochter zien dat haar moeder werkte, en nu niet!

Nee, het gaat ze echt niet om mij te helpen om werk te vinden… nee, slaven willen ze hebben! Al is het maar om 420 euro subsidie per maand op te strijken voor iedereen die ze laten werken in de sociale werkplaats!